Sushi Robot

Personal project- Falling sushi on a robot.
2023 © Zaiwei Zhang