Ramen House

Personal project- What if i turn my house into a ramen shop?
2021 © Zaiwei Zhang