Lucky Peach

Personal project- A tribute to Ando Momofuku.

2020 © Zaiwei Zhang