Lucky Peach

Personal project- A tribute to Ando Momofuku.
2021 © Zaiwei Zhang