Lucky Peach

Personal project- A tribute to Ando Momofuku.
2023 © Zaiwei Zhang