King Ramen

Personal project- Cup noodle poster.
2021 © Zaiwei Zhang