King Ramen

Personal project- Cup noodle poster.

2020 © Zaiwei Zhang