Instant Ramen

Personal project- Original instant ramen packaging. 

2020 © Zaiwei Zhang